Euroopan parlamentin päätöslauselma Lyme-taudista (Borrelios

Borrelioosista ja lisäinfektioista kuten puutiaisaivokuumeesta kertovia artikkeleita ja ohjelmia TV:ssä, radiossa ja lehdistössä.

Valvojat: Borrelioosiyhdistys, Bb, Jatta1001, Bb, Jatta1001, Borrelioosiyhdistys, Jatta1001, Borrelioosiyhdistys, Bb, Jatta1001, Borrelioosiyhdistys, Bb

Vastaa Viestiin
Jatta1001
Viestit: 428
Liittynyt: Su Helmi 17, 2013 16:59
Paikkakunta: Pyhtää

Euroopan parlamentin päätöslauselma Lyme-taudista (Borrelios

Viesti Kirjoittaja Jatta1001 » Ma Tammi 14, 2019 15:43

LÄÄKÄRILEHTI 19.12.2018
EU:n päätöslauselma hämmentää Lymen borrelioosin hoitoa.
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uuti ... HtGw2wgT3U

Jatta1001
Viestit: 428
Liittynyt: Su Helmi 17, 2013 16:59
Paikkakunta: Pyhtää

Re: Euroopan parlamentin päätöslauselma Lyme-taudista (Borre

Viesti Kirjoittaja Jatta1001 » Pe Helmi 01, 2019 11:15

http://www.potilaanlaakarilehti.fi/komm ... EBQcct7Y1g

Pitääkö Suomeen perustaa borre­lioo­si­keskus?
Ryh­mä borre­lioo­si­po­ti­laita kom­mentoi kirjoi­tusta EU-pää­tös­lau­selma häm­mentää Ly­men borre­lioosin hoi­toa.


Pitääkö Suomeen perustaa borrelioosikeskus?Kuva 1 / 1
Ar­voisat infek­tio­lää­kärit,

kirjoi­titte Po­tilaan Lääkä­ri­lehteen borre­lioosia koske­vasta EU-pää­tös­lau­sel­masta (1).

Olemme ryh­mä borre­lioo­si­po­ti­laita ja ha­luamme osoittaa teil­le kom­mentin. Luo­tamme sii­hen, et­tä pereh­dytte sii­hen huo­lella. Infek­tio­sai­rauksien eri­kois­lää­kä­reinä pys­tytte mei­tä pa­remmin ar­vioimaan käyttä­miemme läh­teiden päte­vyyden.

I Testauk­sesta

Huomau­tatte Po­tilaan Lääkä­ri­lehden artik­ke­lissa: ”Ali­diag­no­sointi joh­tuu parla­mentin mu­kaan pait­si sii­tä, et­tei oi­reistoa tun­neta, myös sii­tä, et­tä kunnol­lisia diagnos­tisia tes­tejä ei ole ole­massa.”

An­noitte käsit­tääk­semme ym­märtää, et­tei testauk­sessa ole suu­rempia on­gelmia.

Vas­taamme: Vuo­den 2018 Pohjois­maiden konsen­sus­kong­res­sissa, jo­hon jot­kut Suo­menkin infek­tio­lää­kä­reistä osal­lis­tuivat, on to­dettu seu­raavaa (suo­mennos toimi­tuksen):

”Asian­tun­ti­joiden mu­kaan tämän­het­kinen diagnos­tiik­ka/testit ei­vät ole luotet­tavia ei­kä ole ky­se vain borre­liasta ja puutiai­sai­vo­kuu­meesta vaan myös useista liitän­näi­sin­fek­tioista. (2)”

Myös yhdys­val­ta­laisen borre­lioosiin pereh­tyneen lää­kärin Jo­seph Burras­canon pu­he borre­lioosin histo­riasta va­laisee hoi­tojen ja tes­tien prob­le­ma­tiikkaa. Esi­mer­kiksi mikros­ko­poinnin poten­tiaalia ei osata huo­mioida tar­peeksi (3).

II Kroo­ni­sesta borre­lioo­sista

Väi­tätte: ”Tie­teel­li­sesti hyväk­syttyä näyt­töä anti­bioot­ti­hoidon jälkei­sestä kroo­ni­sesta borre­lioo­sista ei myös­kään ole ole­massa.”

Vas­taamme: Ma­rianne Mid­delveen et al. on teh­nyt vuon­na 2018 tutki­muksen, jos­sa yhä oireh­ti­vista anti­bioo­teilla hoide­tuista poti­laista löy­tyi elävää bor­reliaa (suo­mennos kirjoit­tajien):

"TU­LOKSET:

Vilje­ly­näyt­teistä löy­dettiin liik­kuvia spi­ro­keet­toja, jot­ka tunnis­tettiin histo­pa­to­lo­gi­sesti borre­liaksi. Ne tunnis­tettiin geneet­ti­sesti bor­relia burgdor­fe­riksi kol­mella eril­li­sellä poly­me­raa­si­ket­ju­reaktioon (PCR:ään) perus­tu­valla lähes­ty­mis­ta­valla. Bor­relia burgdor­fe­riksi tunnis­tetut spi­ro­keetat vil­jeltiin seit­semän hen­kilön ve­restä, kym­menen hen­kilön suku­puo­lie­rit­teistä ja yh­den hen­kilön iho­vau­riosta. Kontrol­li­ryhmän ter­veiden tutki­mus­hen­ki­löiden vilje­ly­näytteet olivat näil­lä mene­tel­millä tutkit­tuina nega­tii­viset.

JOHTO­PÄÄ­TÖKSET:

Osoi­timme käyt­täen mo­nia toi­siaan vahvis­tavia tutki­tus­me­ne­telmiä, et­tä poti­lailla, joil­la oli pitkäai­kaisia borre­lioosin oi­reita, voi ol­la aktii­vinen spi­ro­keet­tain­fektio, vaik­ka hei­dät on hoi­dettu anti­bioo­teilla. Löy­dökset olivat saman­laisia kuin muil­la kädel­li­sillä nisäk­käillä teh­dyissä tutki­muk­sissa. Ideaa­linen hoi­to py­syvään borre­lioosiin on yhä määrit­tä­mättä. (4)"

III ILADS

Väi­tätte: ”ILADS on ame­rik­ka­lainen jär­jestö, jon­ka jäse­nis­töstä on vai­kea saa­da tie­toa, ja on toden­nä­köistä, et­tä sii­hen ei kuu­lu mon­taakaan infek­tio­lää­käriä.”

Vas­taamme: Ai­nakin punkki­vä­lit­teisiin sai­rauksiin pereh­tyneet lää­kärit Jo­seph Burras­cano (5) ja Ric­hard Ho­rowitz (6) kuu­luvat ILADS:iin. ILADS:in tieteel­listen julkai­sujen lis­talta löy­tyy li­sää ILADS-lää­kä­reitä (7).

ILADS ei ole ame­rik­ka­lainen jär­jestö. Jo ni­mestä käy il­mi sen kansain­vä­lisyys. ILADS tar­koittaa Inter­na­tional Ly­me and Asso­ciated Di­seases So­ciety. ID­SA taas on ame­rik­ka­lainen jär­jestö: In­fectious Di­seases So­ciety of Ame­rica.

ID­SA:n sivuil­takaan ei löy­dy jäsen­luet­teloa (8).

IV Pitkäai­kaisen borre­lioosin tutki­minen

Kirjoi­titte: ”Epäi­lyjä pitkäai­kai­sesta borre­lioo­sista tut­kitaan Upp­salaan perus­te­tussa keskuk­sessa. Kah­den vuo­den ai­kana keskuk­sessa on tut­kittu noin 250 poti­lasta, jois­ta al­le kymme­nellä on to­dettu hoi­toa vaa­tiva borre­liain­fektio.”

Vas­taamme: Tunnus­tatte siis kui­tenkin ”pit­käai­kaisen” (kroo­nisen) borre­lioosin ole­mas­saolon.

Ei­kö Suo­meenkin pi­täisi pe­rustaa kes­kus, jos­sa tut­kitaan, on­ko yhä oireh­ti­vissa var­man borre­lioo­si­diag­noosin ja riittä­vänä pi­detyn anti­bioot­ti­kuurin saa­neissa poti­laissa elävää bor­reliaa? Em­me kai ole Ruot­sia huo­nompia?

Voi­simme ol­la jo­pa Ruot­sia pa­rempia käyttä­mällä pa­rempia meto­deja. Pä­teviä mene­telmiä voi­sivat ol­la esi­mer­kiksi Middel­veenin tutki­muk­sessaan käyt­tämät me­todit (9).

Perus­teel­li­silla tutki­muk­silla ehkäis­täisiin vää­rien virus­läh­töisten, idio­paat­tisten, autoim­muunien, dege­ne­ra­tii­visten, tuleh­duk­sel­listen, psy­ko­so­maat­tisten tai toimin­nal­listen diag­noosien anta­minen.

Myös ny­kyistä lähei­sempi yh­teistyö mikro­bio­logien, immu­no­logien, perin­nöl­li­syys­tie­tei­li­jöiden, ympä­ris­tö­tie­tei­li­jöiden, eläin­lää­kärien, hyöntei­seks­perttien ja klii­nik­kojen vä­lillä vei­si var­masti tä­män han­kalan sai­rauden tutki­musta eteenpäin (10).

V Lo­puksi

Olisi hy­vin kiinnos­tavaa kuul­la, mi­ten kommen­toitte kirjoi­tus­tamme, etenkin Middel­veenin tutki­musta.

Mar­jatta Va­lonen ja jouk­ko aktii­visia borre­lioo­si­po­ti­laita

Kirjoi­tuk­sessa vii­tatut verkko­sivut:

1. http://www.po­ti­laan­laa­ka­ri­leh­ti.fi/uu­ti­set/eu-paa­tos­lau­sel­ma-ham­men­taa-ly­men-bor­re­lioo­sin-hoitoa/

2. http://fsi-sve­ri­ge.se/ny­he­ter/kort-ref­lek­tion-fran-den-nor­dis­ka-kon­sen­sus­kon­fe­ren­sen-om-fas­ting­re­la­te­ra­de-sjuk­domar/

3. https://vi­meo.com/306846706

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29662016

5. http://www.ly­me­pa.org/html/about_jo­seph_bur­ras­cano__md.html

6. https://ly­me­con­nec­tion.org/news_pub­li­ca­tions/meet_the_ly­me_di­sea­se_ex­perts.html/tit­le/dr-ric­hard-ho­ro­witz-la­test-treat­ments-in-ly­me-di­sease

7. https://www.ilads.org/re­search-li­te­r ... -research/

8. https://www.idso­cie­ty.org/connect/

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29662016

10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar­ticles/PMC4042490/

Vastaa Viestiin